Rozhodnutím prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 byly dne 27. února 2024 vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které se budou konat na území České republiky ve dnech 7. a 8. června 2024.

Hlasování proběhne:

Právní úprava voleb do Evropského parlamentu:

Harmonogram úkolů a lhůt:

Podrobný harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Evropského parlamentu

Další informace Ministerstva vnitra ČR k volbám:

Informace o zásadách a způsobu hlasování

 

Dokumenty vydané podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 


Hlasování na voličský průkaz při volbách do Evropského parlamentu:

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na základě vydaného voličského průkazu v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky (NE v zahraničí u zastupiteského úřadu, § 30 zákona č. 62/2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů)!.

Voličský průkaz vydává:

O voličský průkaz může volič požádat následujícími způsoby:

osobně - obecní úřad o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, o vydání voličského průkazu touto formou lze požádat nejpozději do 5. června 2024,
písemně – písemná žádost musí být doručena nejpozději do 31. května 2024 příslušnému obecnímu úřadu. Podání může být učiněno v těchto formách:

Písemná žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu

 

O voličský průkaz může volič požádat ode dne vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, tj. od 27. února 2024.

 

Novelou volebních zákonů č. 90/2017 Sb., byla zrušena možnost zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče!!!

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 23. května 2024, a to:

 

Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů a bude chtít volit na území ČR.

 

Voliči, kteří budou chtít volit na voličský průkaz, si mohou o něj požádat osobně na Obecním úřadě v Jaroměřicích, v úředních hodinách Po, St 8:00-17:00 hod, Út, Čt 8:00-15:00 hod, Pá  8:00-14:00 hod, tel: 461 327 813.