Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Při vyřizování žádosti o poskytnutí informace postupuje Obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb., tzn. žádost posoudí a v případě, že:

  • žádost je nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulace příliš obecná, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne příslušný úřad o odmítnutí žádosti.
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.
  • v případě ústní nebo telefonické žádosti poskytuje Obecní úřad žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto za nedostačující, je nutno ji podat písemně.
  • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí podání nebo od upřesněná žádosti a to způsoby uvedenými v zákoně (písemně, nahlédnutím do spisu, možnost pořízení kopie nebo na paměťových médiích). Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, sdělí Obecní úřad nejpozději do 7 dnů žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace

Lhůty pro poskytnutí informace jsou stanoveny v zákoně a lze je prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, které jsou:

  • vyhledání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jedné žádosti
  • konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. V souladu s příslušnými ustanoveními zák. 106/1999 Sb., Obecní úřad v Jaroměřicích neposkytuje informace u nichž to stanoví zákon, tj. v případě utajovaných skutečností (§7), ochrany osobností a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrných majetkových poměrů (§10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11). V souladu s tímto ustanovením (§11) Obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

V případě, že Obecní úřad žádosti nevyhoví, byť jen částečně, vydá o tom ve stanovené lhůtě rozhodnutí, které se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Rozhodnutí musí obsahovat: označení a adresu úřadu, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů dle nichž bylo rozhodnuto, číslo jednací, datum. omezení rozhodnutí o omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno a příjmení pracovníků vyřizujících žádost.

Proti rozhodnutí Obecního úřadu je možno podat odvolání.