Předpisy, kterými se řídí obec a Obecní úřad:

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR
 • zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
 • zák. č. 117/2001 Sb.,, o veřejných sbírkách
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu s účinností od 1. 1. 2007
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • zák. č. 36/2006 Sb. ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
 • zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • Obecně závazné vyhlášky »
 • organizační řády a interní předpisy