Žádost o informaci lze podat:

Informace se zveřejňují násludujícími způsoby:

Další informace

Podávání žádosti o poskytování informace se řídí zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně nebo využitím internetu. Žadatel musí uvést:

Neobsahuje-li žádost všechny tyto náležitosti, není žádost podáním ve smyslu zákona 106/1999 Sb. a Obecní úřad ji odloží.