MILOSTIVÉ LÉTO smažte dluhy u veřejné správy bez úroků a penále

Vloženo: 22.09.2021 Změna: 26.09.2021 11:47 Diskuze: 0

Zákonem 286/2021 Sb. byl významným způsobem novelizován i zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).Vedle mnoha změn týkajících se exekučního řízení zejména upravil dočasnou možnost dlužníků (fyzických osob) splacení původního dluhu vůči veřejnoprávním věřitelům uvedeným v zákoně za zvýhodněných podmínek (tzn. bez příslušenství tohoto dluhu, kterými jsou například exekuční náklady, úroky, pokuty, poplatky za nesplacení – budou uhrazeny pouze paušální částkou).Tato možnost je upravena v přechodných ustanoveních části II. zákona (čl. IV, bod 25).


1. Podmínkou zvýhodnění je úhrada celé jistiny a paušálních nákladů exekučního řízení vevýši 750,- Kč (resp. 907,50 Kč s DPH) v zákonem stanovené lhůtě (od 28. 10. 2021 do28. 1. 2022) a probíhající exekuční řízení zahájené před účinností zákona.
2. Podstatou výhodnějšího splacení je upuštění od příslušenství pohledávky a úhrada pouze paušální částky, u které se předpokládá, že je nižší než příslušenství pohledávky.
3. Zvýhodněný postup platí pouze pro dlužníky fyzické osoby ve vztahu k veřejnoprávním oprávněným osobám, které jsou v zákoně vyjmenovány. Jedná se o Českou republiku, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace těchto subjektů, ústavy a obecně prospěšné společnosti založené státem nebo územním samosprávným celkem a další právnické osoby s většinovou majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku. Dále jde o zdravotní pojišťovny, Český rozhlas a Českou televizi.
4. V případech, kdy již byla jistina splacena a dlužník hradí pouze náklady řízení lze k tomuto kroku přistoupit v případě, že bylo na nákladech řízení již uhrazeno 750,- Kč (resp. 907,50 Kčs DPH).
5. Tuto možnost mohou využít dlužníci i bez souhlasu oprávněné osoby (věřitele). Cílem přijaté právní úpravy je především jednorázová nabídka reálné pomoci odpovědným dlužníkům a současně podpora motivace dluh zaplatit a zbavit se stávající praxe, která vede dlužníky do dluhových pastí.