Důležitá informace pro vlastníky lesů - chemická ochrana proti kůrovci

Vloženo: 26.09.2018 Změna: 26.09.2018 14:13 Diskuze: 0

Na základě žádosti MZe vydal ÚKZÚZ dne 14. 9. 2018 nařízení o povolení přípravků na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití č.j. UKZUZ 115852/2018 a č.j. UKZUZ 115869/2018, kterými se neprofesionálním uživatelům k asanaci kůrovcového dříví povoluje omezené a kontrolované použití těchto přípravků na ochranu rostlin: Vaztak Les, Vaztak Active.

Doba platnosti nařízení je stanovena na omezenou dobu, od 14. září 2018 do 12. ledna 2019 (standardně na 120 dní ode dne vydání).
Výše uvedené přípravky si nyní po dobu platnosti povolení může zakoupit a následně použít kdokoliv, aniž by musel být držitelem určitého stupně osvědčení pro práci s přípravky na ochranu rostlin. Prodejce (distributor) přitom musí kupujícího poučit o způsobu aplikace, potřebném použití ochranných pomůcek a dalších rizicích spojených s jejich použitím. Tyto informace lze nalézt i na etiketě, která je součástí balení přípravku. Pro předejití případným nedorozuměním doporučujeme, aby neprofesionální uživatelé měli při nákupu s sebou vytištěnou kopii uvedených nařízení ÚKZÚZ.
Bližší informace naleznete na elektronické úřední desce nebo na Obecním úřadě v Jaroměřicích - Vaztak Les a Vaztak Active.